رعایت استانداردهای یکپارچه در کلیه شعب

انجام کلیه عملیات استانداردسازی توسط پیمانکاران مجرب شرکت یکی دیگر از دست آورد های شرکت آفتاب و مهتاب پاریز در توسعه خدمات یکپارچه به شعبات خود در سطح کشور بوده است